Бензин А95

Показатели Единици за измерване Гранични стойности Методи за изпитване
минимум максимум
Октаново число по изследователски метод, RON 95,0 БДС ЕN ISO5164
Октаново число по моторен метод, MON 85,0 БДС ЕN ISO5163
Съдържание на олово mg/l 5 БДС EN 237
Плътност при 15°C kg/m3 720,0 775,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185
Съдържание на сяра mg/kg 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Стабилност на окисление min 360 БДС EN ISO 7536
Съдържание на смоли (промити с разтворител) mg/100 ml 5 БДС EN ISO 6246
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1 БДС EN ISO 2160
Външен вид Прозрачен и светъл визуална проверка
Съдържание на въглеродни групи:
– алкени
– арени
% (V/V)
% (V/V)

18,0
35,0
БДС EN 1451
БДС EN 15553
ASTM D 1319
Съдържание на бензин % (V/V) 1,0 БДС EN 12177
БДС EN 238
БДС EN 14517
Съдържание на кислород % (m/m) 3,7 БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517
Съдържание на кислородосъдържащи съединения:
– метанол
– етанол
– изопропилов алкохол
– изобутилов алкохол
– третичен бутилов алкохол
– етери (с 5 и повече C-атоми)
– други кислородосъдържащи
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)


3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517
Налягане на парите, VP
Клас A,
Клас C
kPa
kPa
45,0
50,0
60,0
80,0
БДС EN 13016-1
Дестилационни характеристики
– при 70°C се изпаряват, E70
Клас А,
Клас С,
– при 100°C се изпаряват, E100
Клас А,
Клас С,
– при 150°C се изпаряват, E150
Клас А,
Клас С,
– край на кипене, FBP
– остатък от дистилацията
% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

°C
% (V/V)

20,0
22,046,0
46,075,0
75,0

48,0
50,071,0
71,0-

210
2
БДС EN 3405
Индекс на летливост (10VP+7E70) 1050
Съдържание на манган mg/l 6 pr EN 16135
pr EN 16136