Дизелово гориво

Показатели Единици за измерване Гранични стойности Методи за изпитване
минимум максимум
Цетаново число 51,0 БДС ЕN ISO 5165
БДС EN 15195
Цетанов индекс 46,0 БДС ЕN ISO 4264
Плътност при 15°C kg/m3 820,0 845,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185
Полициклични арени % (m/m) 8,0 БДС EN 12916
Съдържание на сяра mg/kg 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Пламна температура °C над 55 БДС EN ISO 2719
Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация) % (m/m) 0,30 БДС EN ISO 10370
Съдържание на пепел % (m/m) 0,01 БДС EN ISO 6245
Съдържание на вода mg/kg 200 БДС EN ISO 12937
Общо количество неочиствания mg/kg 24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1 БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление g/m3
h

20
25
БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°C μm 460 БДС EN ISO 12156-1
Вискозитет при 40°C mm2/s 2,00 4,50 БДС EN ISO 3104
Дестилационни характеристики:
– % (V/V) дестилирани до 250°C
– % (V/V) дестилирани до 350°C
– 95% (V/V) дестилирано до
% (V/V)
% (V/V)
°C

85
<65

360
БДС EN ISO 3405
Гранична температура на филтруемост CFPP
– клас А
– клас Е
°C
°C

5
минус 15
БДС EN 116

 

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) % (V/V) 7,0 БДС EN 14078