Биодизел ФАМЕ

Показатели Единици за измерване Гранични стойности Методи за изпитване
минимум максимум
Съдържание на естери % (m/m) 96,5 БДС EN 14103
Плътност при 15°C kg/m3 860 900 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185
Вискозитет при 40°C mm2/s 3,50 5,00 БДС EN ISO 3104
Пламна температура °C 120 БДС EN ISO 3679
БДС EN ISO 2719
Цетаново число 51,0 БДС ЕN ISO 5165
Гранична температура на филтруемост
– ниво А
– ниво Е
°C

 


5
минус 15
БДС EN 116

 

Съдържание на вода mg/kg 500 БДС EN ISO 12937
Киселинно число mg KOH/g 0,50 БДС ЕN 14104
Йодно число g 1/100 g 120 БДС ЕN 14111
Съдържание на метилов естери линоленова киселина % (m/m) 12,0 БДС EN 14103
Съдържание на метанол % (m/m) 0,20 БДС EN 14110
Съдържание на моноглицериди % (m/m) 0,80 БДС EN 14105
Съдържание на диглицериди % (m/m) 0,20 БДС EN 14105
Съдържание на триглицериди % (m/m) 0,20 БДС EN 14105
Свободен глицерол % (m/m) 0,02 БДС EN 14105
БДС EN 14106
Общ глицерол % (m/m) 0,02 БДС EN 14105
БДС EN 14106
Съдържание на сяра mg/kg 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Общо количество неочиствания mg/kg 24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1 БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление 110°C 6,0 БДС EN ISO 14112
Съдържание на сулфатна пепел % (m/m) 0,02 БДС EN ISO 3987
Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация) % (m/m) 0,30 БДС EN ISO 10370
Метали от I група (Na+K) mg/kg 5,0 БДС EN ISO 14108
БДС EN ISO 14109
БДС EN ISO 14538
Метали от II група (Ca+Mg) mg/kg 5,0 БДС EN ISO 14538
Съдържание фосфор mg/kg 4,0 БДС EN ISO 14107