Газьол за промишлени и комунални цели

Показатели Единици за измерване Норми Методи за изпитване
Фракционен състав
– 10 % дестилират при температура
– 75 % дестилират при температура
°C
°C
не по-ниска от 180
не по-висока от 360
БДС EN ISO 3405
Кинематичен вискозитет при 40°C mm2/s 2,0 – 7,0 БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване
– зимен период (1 октомври – 15 март)
°C не по-висока от минус 10 БДС 1750
Пламна температура на затворен тигел °C не по-ниска от 60 БДС EN ISO 2719
Сяра % (m/m) не повече от 0,1 БДС EN ISO 8754
Вода % не повече от 0,05 БДС ISO 3733
Коксов остатък % не повече от 0,15 БДС ISO 6615
БДС ISO 10370
Механични примеси % не повече от 0,1 СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662
Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg не по-ниска от 41,868 СТ на СИВ 3965
ISO 1928
Пепел % не повече от 0,02 БДС EN ISO 6245