Котелни горива

Показатели Единици за измерване Норма за мярка Методи за изпитване
КГС КГТ
Кинематичен вискозитет при 80°C
(съответстващ °Е)
mm2/s не повече от 59
не повече от 8
не повече от 115
не повече от 15
БДС EN ISO 3104
БДС 1766
Сяра
– нискосернисто
– високосернисто
% (m/m)
% (m/m)
не повече от 1,0
не повече от 3,0
не повече от 1,0
не повече от 3,0
БДС 8428
БДС EN ISO 8754
Вода и утайки % не повече от 1,0 не повече от 1,0 БДС 15862
Пламна температура на отворен тигел °C не по-ниска от 90 не по-ниска от 110 БДС EN ISO 2719
Температура на замръзване °C не по-висока от минус 25 не по-висока от минус 25 БДС 1750
Плътност при 20°C g/cm3 не повече от 1,015 БДС EN ISO 3675
Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg не по-ниска от 40,2 не по-ниска от 39,8 СТ на СИВ 3965
ISO 1928
Пепел % не повече от 0,10 не повече от 0,14 БДС EN ISO 6245
Водоразтворими киселини и основи отсъствие отсъствие БДС 5252