Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 17.09.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 971.00 710.00 1681.00 336.20 2017.20
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1037.00 646.00 1683.00 336.60 2019.60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1068.00 646.00 1714.00 342.80 2056.80
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1420.00 400.00 1820.00 364.00 2184.00