Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 22.01.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 967 710.00 1677 335,4 2012,4
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1010 646.00 1656 331,2 1987,2
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1038.00 646.00 1684 336,8 2020,8
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1385 400.00 1785 357 2142